ดร.ธีระ อนุกูลประเสริฐ (ครูน้อต)

  • ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ (นาโน) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Maduka Brand Ambassador ประจำประเทศไทย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโยคะนานาชาติ ประเทศสิงค์โปร ปี 2008
  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโยคะนานาชาติประจำปีครั้งแรกของ Bikram Yoga ประเทศสิงค์โปร ปี 2007
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโยคะประจำปีประเทศไทย ปี 2004
  • ประกาศนียบัตร Yoga Teacher (200RYT) – สถาบันศิวะนันทะโยคะ อินเดียเหนือ 2008
  • ประกาศนียบัตร Hot Yoga Teacher (200RYT) – Absolute Yoga 2010
  • เริ่มฝึกโยคะเมื่อปี 2001
  • เริ่มอาชีพครูสอนโยคะเมื่อปี 2003