CROW POSES

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

เริ่มจากการวางมือใต้หัวไหล่ กระจายปลายนิ้ว งอข้อศอก เข่าสอดข้างในรักแร้ โล้ตัวไปด้านหน้า ข้อศอกตั้งเหนือข้อมือค่อยๆยกเท้าขึ้นทีละข้าง