DOUBLE PIGEON

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

เริ่มจากท่านั่ง งอขาหนึ่งข้างให้หน้าแข้งขนานกับขอบเสื่อทางด้านหน้า ซ้อนหน้าแข้งอีกข้างหนึ่งข้างบน กระดกข้อเท้า ค่อยๆเดินมือไปด้านหน้า หย่อนหน้าผากลงมาใกล้กับพื้น เก็บหลังตรงกระดกข้อเท้าไว้

HUMBLE WARRIOR

Beginner Level

CHILD'S POSE

Beginner Level