SIDE PLANK

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

เริ่มจากท่า Plank มือใต้หัวไหล่ บิดเท้าทั้งสองข้างไปข้างใดข้างหนึ่ง เท้าซ้อนกันเรียงเป็นเส้นตรงกับมือที่วางที่พื้น ยกมืออีกข้างหนึ่งสู่เพดาน ซ้อนไหล่ ซ้อนสะโพก มองขึ้น(ถ้าไหว)