WARRIOR I

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

จากท่า Downward Facing Dog ก้าวเท้าหนึ่งข้างไปทางด้านหน้า เท้าหน้าชี้ตรง งอขาหน้า 90 องศา ขาหลังเหยียดตรง เท้าเฉียงออก 45 องศา สะโพกขนานกับขอบเสื่อทางด้านหน้าแล้ววาดแขนขึ้นเหนือศีรษะ

REVERSE WARRIOR

Beginner Level